Friday, June 15, 2012

parttime teachers 2012 may salary


ntYh® kht£l Kj‹ik¡ fšé mYty® mt®fë‹ brašKiwfŸ
K‹åiy: ÂU.bgh‹.Fkh®, v«.V.,v«.v°Á.,v«.Ú.,Ã.v£.,
e.f.v©: 2943/M3/2012,     ehŸ: 21.05.2012    

bghUŸ:
gF neu gæ‰We®fŸ - KG M©L gUt éLKiw
 ( Annual Vacation)  2012 nk khj CÂa« - rh®ò.

gh®it:
1.khãy £l Ïa¡Fe® m.f.Ï. br‹id-6  mt®fë‹ e.f.v©.1115/m5/m,f,Ï,/2011,  ehŸ:  10.05.2012.
2. 11.11.2011 ehë£l gŸë¡ fšé Jiw murhiz v©.177.


                                                                     *******

                gh®itæš fhQ« murhizæ‹ g¤Â 2, 6 ‹ go, nj®Î neu§fëš gŸë¡F tUtÂèUªJ gF neu¥ gæ‰We®fS¡F éy¡F më¡f¥glyh«.  Mdhš mj‰F gÂyhf gŸë¡F tuhj eh£fis <L brŒÍ« éjkhf fhyh©L, miuah©L k‰W« KG M©L gUt éLKiw eh£fëš gŸë¡F tªJ FHªijfS¡F gæ‰Á më¡f nt©L« vdΫ Mizæl¥g£LŸsJ.
                nkY« nk‰f©l murhiz g¤Â 2,6 Ï‹ go ntiy¡F tuhj gŸë eilbgwhj eh£fS¡F CÂa« »ilahJ vd bjçé¡f¥g£LŸsJ vD« jftš mid¤J tif jiyik MÁça®fS¡F bjçé¡f¥gL»wJ.                                                                                        Kj‹ik¡ fšé mYty®,
                                                                                                            ntYh®
bgWe®
mid¤J tif jiyik MÁça®,
ca®/nkšãiy¥gŸëfŸ,
ntYh® / ÂU¥g¤Jh®.
efš kht£l¡ fšé mYty®,
ntYh® / ÂU¥g¤Jh®.

No comments:

Post a Comment